Spolupráce

Vytváření aktivního partnerství na uskutečnění cílů nadačního fondu zúčastněnými stranami vstupující do platformy spolupráce v Nadačním fondu. Členové platformy přijímají na sebe část úlohy v plnění cílů nadačního fondu ve svém zvoleném postavení partnera, aktivisty nebo žadatele. Základním prvkem strategie je aktivní působení vytvořené platformy spolupracovníků, kteří svým společenským postavením jsou schopni aktivně působit na společenské změny vyplývající z potřeb společenského pokroku a konkurenceschopnosti státu.  Správa i grémium přijímá na sebe úkoly zajistit formy a obsah spolupráce i potřeby podpory ze strany nositelů talentů nových ideji a projektů.

Možnosti

Možnosti vstupu do aktivní spolupráce: Úspěšnost NFTALENT závisí na aktivní široké spolupráci na cílech nadačního fondu na dosažení SMART Society.

Váš podíl může být:

 • Členství v Grémiu Nadačního fondu. Členem se stává osobnost, která svým společenským postavením může aktivně působit do podmínek a organizaci opatření na dosažení vědeckého, hospodářského a vzdělávacího postavení ČR a je připravena ovlivnit pozitivní společenské změny. Vstup do členství je vázán na uzavření smlouvy o partnerství a plnění kodexu.
 • Přihlášení do spolupráce s pracovní skupinou Grémia a v rámci plánu přispívat k cílům Nadačního fondu aktivní spoluprací na analýze a doporučením k Grémiem specifikovaných platforem v rámci plánu činnosti na daný rok. K účasti budete zván k jednání pracovní skupiny vedoucím pracovní skupiny – členem Grémia.
 • Aktivní působení v roli donátora. Donátor na základě uzavřené dohody s NFTALENT užívá svých finančních zdrojů na spolupráci při výběru společensky významných programů nebo projektů a ve spolupráci s vedením a členy grémia rozhoduje o alokaci svých investic formou darovací smlouvy Nadačnímu fondu.
 • Vstup do registru Talentů. Významnou úlohu má podpora uznání významné úlohy jednotlivce na rozvoji vědy, průmyslu, řemesel a s nimi svázaných inovačních procesů ve společnosti. Talent je současně zárukou zodpovědného postavení k společenským cílům v jejich dopadech na ekonomiku a postavení ČR ve světové soutěži. Jeho společenské postavení a jemu svěřené společenské finanční prostředky dává záruky za zodpovědné chování.

Vytvoření registru talentů je jednou z klíčových nástrojů pro dynamický rozvoj vědy a ekonomiky jako spojeného nástroje cíle vytvoření SMART SOCIETY.

Registr a jeho užití pro uplatnění českých talentů v rozvoji naší společnosti je jeden z významných úkolů pro plnění cílů nejen NFTALENTu, ale zejména celé společnosti a jejího vedení

Programy

Programové cíle NFTALENT tvoří platformy:

 • Věda a průmysl – změny vlivem Internetu a možností moderního řízení a racionálních forem rozhodování – zajištění formou Pracovní skupiny č. 1
 • Vzdělávání v užívání a vzniku poznatků a rozvoj zručnosti a dovednosti řemesel – zajištění formou Pracovní skupiny č. 2 – propojení systémů podpory vzdělávání a talentů s využitím systémů podpory programů MŠMT
 • Systémy financování vědy, vzdělává, projektového řízení a mezinárodní spolupráce na bázi propojení finančních zdrojů státu, BA, Evropských zdrojů (H2020, EIB/EIF) a soukromých investorů. Koncentrace vytvoření, rozdělování a kontroly užití do České banky s rozhodujícím podílem státu.(ČMZRB)

Práce platforem je ve své struktuře schválena a plán činnosti pracovních skupin pro rok 2017 je připraven.

Formy individuální podpory

 • Partnerství v Grémiu
  • Členství v Grémiu vzniká na základě smlouvy vymezující okruh spolupráce a vzájemné závazky v součinnosti. Součástí smlouvy je Etický kodex. Členem Grémia je člověk, přihlašující se ke spolupráci na cílech Nadačního fondu. Forma přihlášení je vyplnění přihlášky k součinnosti. Seznam členů naleznete ZDE. Vymezení úkolů a činnosti Grémia je v č. IX zakládací listiny Statutem grémia
 • Donátor
  • Donátor je smluvní partner, se kterým uzavírá nadační fond smlouvu s cílem zprostředkování vazeb českých kapitálových zdrojů na cíle nadačního fondu a jeho projekty na podporu úlohy talentů v české ekonomice a jejího postavení ve světě. Součástí smlouvy je etický kodex. Nadační fond vytváří k uplatnění veřejných a osobních kapitálových zdrojů podmínky prostřednictvím vyhledávání projektů osobností (talentů) vhodných pro donátory. Práva donátorů jsou smluvně zajištěna. Další formou kapitálové účasti na činnosti nadačního fondu je forma sponzorství s cílem podpořit konkrétní akce a projekty řešené nadačním fondem. Můžete využít i jako formu daňového odpočtu.
 • Dárce
  • Je forma smluvního partnerství, kterou dárce přispívá na administrativní a organizační náklady sekretariátu nadačního fondu vč. organizačních nákladů na organizování odborných akcí. Pracovní účast členů správní rady a Grémia není součástí nákladů, protože je bezplatná.
 • Návrhy na formu crowdfunding jsou vítány.

Pro přihlášení ke spolupráci si prosím stáhněte tento dokument a vyplněný zašlete na info@nftalent.cz

Komentáře jsou vypnuty.