Zpráva o ustavení platformy pro pokrok v uplatnění talentů ve společenském rozvoji

Dne 10. 6, 2015 byl zaregistrován v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl N vložka 581 Nadační fond pod názvem: Využij svůj talent, nadační fond s identifikačním číslem 041 56 412.

Tato nová společenská platforma je založena na historických zkušenostech významu úlohy jednotlivce v rozvoji společnosti. Jejím cílem je promítnout tyto zkušenosti do současných podmínek.

Za základní příklady si zatím vymezila své cíle na třech příkladech účinnosti cílů jednotlivce na významné změny stavu spo­lečnosti a vyhledáváni pozitivních příkladů na změnu společenského prostředí v pozitivním směru a s dlouhodobým účinkem. Historicky byly vybrány jako příklad úlohy jednotlivce na rozvoj společnosti a jejího prostředí „ zlínský švec Baťa, prof. List a prof. Bláha s následníkem prof. Delongem a dalšími následníky.

Co z toho plyne?

Vytvářet postavení v konkurenceschopnosti státu je proces nebránit novým idejím a vytvářet pro jejich rozvoj kontinuitu tvůrčích a realizačních výrobních i obchodních procesů. Uznat významnou úlohu jednotlivce-talentu.

To znamená cílevědomě podporovat kontinuitu mezi projekty výzkumu, vědeckého, průmyslového technického a obchodního zaměření a posílit tak současné programy- cílené na konkurenceschopnost.

Příkladem mohou být zkušenosti koordinace i řízení některých oborů napojených na světové organizační i kapitálové záze­mím (ABB, Automobilový průmysl, CTP Brno a p.).

Uběhlo 25 let a mnoho snah o posilování spolupráce mezi výzkumem a průmyslem nedoznalo významnějšího pokroku a napojení na mezinárodní spolupráci probíhá na úrovni zahraničních firem, které objevily odborné zázemí ČR pro tvorbu svých výzkumných pracovišť. Tato jejich pracoviště využívající tvůrčí schopnosti našich lidí. Jsou součásti fi­remního rozvoje v boji o jejich postavení na světových trzích.

Iniciativy změn

Změny v myšlení přinesly po revoluci další nové iniciativy ve snaze přenést rychle poznatky o způsobu spolupráce vědy s praxí vč. otázky vzniku malých inovačních podniků na bází lidí z řady státních a oborových výzkumných ústavů. Iniciátory byli zejména Společnost vědeckotechnických parků, Asociace výzkumných organizací a Asociace inovačního podnikání ČR, ve kterých byly propojeny všechny složky účasti na řízení státu, vědy vzdělávání a průmyslu. Pro tyto, po revoluci vytvořené platformy iniciativ na realizaci změn oproti stavu před revolucí, nebylo dostatek porozumění a neměly dostatek sil a prostředků přesvědčit vládní „strategii“ jak podmínky a cestu rozvoje státu oprostit od limitovaného „korunového“ myšlení.

Úloha platformy:

Využij svůj talent = Activate your talent

Platforma je postavena na lidech, kteří svými životními zkušenostmi prokázali schopnosti pochopit a mít vůli hledat cesty a formy změn v chápání úlohy jednotlivce v rozvoji společnosti. Jejich zkušenost je soustředěna do členství v Grémiu, které je výkonným orgánem správní rady nadačního fondu. Je základnou pro organizaci obsahu jednání grémia zejména ve smyslu organizování spolupráce členů platformy, pracovních setkání, workshopů a jiných fo­rem součinnosti.

Platforma je samozřejmě připravena na to, že se objeví adepti na titul talent mezi začínajícími, kteří se dali na cestu realizace jejich snů a cílů a mají vůli a vytrvalost k jejich dosažení. Naší starostí bude dát jim možnost vstoupit do registru nových talentů a využít odborné a postupně i vytvářené kapitálové zázemí pro reálnou podporu na jejich cestě k úspěchu.

Plány činnosti

Jsme ve stadiu zrodu. Vytváříme  platformy založené na členství v Gré­miu. Schopnost Grémia je dále doplněna o kategorii hostů přizvaných ke spolupráci na jednání Grémia. Základem činnosti je projednáváni otázek, co chybí ve společnosti, aby se talenty účinněji projevily. Otázky potřeby změn společenských podmínek pro uplatnění talentů. Plány činnosti vytvoří podmínky pro posuzování a projednávání současných podmínek s následnými doporučeními. Společenské postavení členů ~ grémia a odbornost členů i hostů jednání“ Grémia je zárukou věrohodnosti výsledků jejich práce.

Spolupráce

Pokládáme naše cíle a činnosti za užitečné a otevíráme cesty ke spolupráci, která dá podněty na pozitivní změny chování a prostředků na splnění cílů našeho státu, Dosáhnout významného postavení naší společnosti na cestě pokroku a štěstí a poskytovat radost z dosažených výsledků.

Spojením úsilí výzkumu a průmyslu odstranit domněnku, že v ČR není dostatek investičních příležitostí. Přinést důkazy a podněty pro propojení českých kapitálových zdrojů se zahraničními investicemi a uplatnit je  do národního prostředí cíleného rozvoje. K tomu nabízíme členství nositelů kapitálu do Grémia se zárukou veta na jimi investované prostředky.

Připravovaná konference v červnu 2016 garantovaná Grémiem přizve ke spolupráci ty, kdo mohou svými podněty a stanovisky přispět k řešení problémů nedostatků v zajištění účinnějšího společenského rozvoje ČR účinnou spoluprací na všech úrovních řízení státu, vědy a společenského rozvoje.

Jak najít řešení pro úspěch společenského rozvoje?

Často se hovoří o tom, že Čech, který odešel do zahraničí, dosahuje svými schopnosti významného postaveni a pracovních výsledků proto, že přesahuje svými schopnostmi místní průměr.

Zdá se tedy, že je to jednoduché, že stačí změnit podmínky v tuzemsku tak, aby se rovnaly podmínkám prostředí, ve kterém se octne náš občan při odchodu do zahraničí. Jedním z úkolů nadačního fondu a jeho Grémia je tyto změny vyhledat a navrhovat.

Znalost jaký chceme mít stát je základem motivace lidi k činnosti a současně posi­lování znalosti proč a k čemu máme stát a proč je přirozené si ho vážit a pěstovat jako společné dílo i jako společenství, které svými podmínkami ovlivňuje osud i aktivitu každého občana.

Potřebné kontakty na nadační fond nalez­nete na webu v přípravě: www.nftaient.cz

Komentáře jsou vypnuty.